EVNNPT đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Khảo sát mức độ hài lòng của CBCNV đối với điều kiện làm việc

Ngày 7/9/2018, Hội đồng thành viên EVNNPT đã ban hành quyết định số 1544/QĐ-EVNNPT về việc phê duyệt phương pháp xác định và giá trị 02 chỉ tiêu KPI giai đoạn 2018 - 2020 thuộc Chiến lược phát triển EVNNPT; trong đó có chỉ tiêu "Tỷ lệ phần trăm CBCNV hài lòng với điều kiện làm việc".

Để giúp CBCNV EVNNPT nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả khảo sát của chỉ tiêu "Tỷ lệ phần trăm CBCNV hài lòng với điều kiện làm việc" đối với Tổng công ty, qua đó giúp CBCNV hiểu và nhiệt tình hưởng ứng các đợt khảo sát; Tổng công ty đăng tải một số thông tin về chỉ tiêu "Tỷ lệ phần trăm CBCNV hài lòng với điều kiện làm việc" như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát:

- Đánh giá mức độ hài lòng về điều kiện làm việc của CBCNV.

- So sánh điểm mạnh, điểm yếu của từng đơn vị trong EVNNPT.

- Đánh giá mức độ quan trọng của những điều kiện làm việc.

- Thu thập thông tin mức độ hài lòng của từng độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, vị trí chức danh đối với những điều kiện làm việc và nhận định mức độ quan trọng của những điều kiện làm việc đó.

- Nhận biết những nội dung mà CBCNV chưa hài lòng về điều kiện làm việc để có giải pháp phù hợp trong quản trị nội bộ.

- Chỉ số này nếu cao hơn mặt bằng chung thì sẽ nâng cao hình ảnh và uy tín của EVNNPT.

2. Phạm vi, đối tượng và thời gian khảo sát:

Toàn thể CBCNV trong EVNNPT.

3. Mẫu phiếu khảo sát, phương pháp tính tỷ lệ phần trăm hài lòng với điều kiện làm việc và phương pháp xác định mức độ hài lòng, tầm quan trọng của các tiêu chí xem tại đây:

link download (PDF)

link download (Word)


Dấu chân người lính Truyền tải


Lượt truy cập:
web
analytics